Portal de transparencia.

En cumplimiento a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno.

1.PARTICIPACIÓN

1.1.Consulta pública previa

Consultas abertas

Consultas pechadas

1.2.Normativa en tramitación 

En prazo de envío de suxestión

Pendente de aprobación

Aprobada e publicada no DOG

1.3. Procedementos de información pública

Ver

1.4.Participación en plans e programas 

Ver

2.RELACIÓNS COA CIDADANÍA

2.1. Información e atención a cidadanía

Ver

2.2. Procedementos e servizos

-Guía de procedementos e servizos 

Ver

-Cartas de servizos aprobadas 

Ver

2.3. Suxestións e queixas

Ver

3.Transparencia institucional

3.1. Goberno e altos cargos

Altos cargos da entidade instrumental

Declaracións de actividades e bens patrimoniais

Información sobre viaxes de altos cargos

Axenda altos cargos

Códigos éticos ou de bo goberno

3.2. Estructura orgánica e funcional

$

Estrutura organizativa

$

Funcións

Decretos de estrutura orgánica

$

Organigrama

$

Normativa de aplicación

Órganos Colexiados

Delegacións de competencias

Directorio das unidades administrativas

3.3. Planificación

Plans e programas anuais/plurianuais 

$

No seu caso, contrato de xestón ou contrato programa

No seu caso, plan de actuación

3.4. Memoria de actividade

4.INFORMACIÓN DE RELEVANCIA XURÍDICA

Ver

5.Información económica, orzamentaria e estatística

5.1.Orzamentos

 5.1.1. Orzamentos de entidade

Ver

5.1.2. Outras cuestións orzamentais

Ver

5.2.Contabilidade. Contas anuais e informes de auditoría

Ver

5.3.Convenios

Ver

5.4.Patrimonio

Relación de bens inmobles

Vehículos

5.5.Axudas e subvencións

Convocatorias

Concesión

5.6.Contratación pública

Ver

5.7.Encomendas de xestión

Ver

5.8.Concesión de servizos públicos

Ver

6.INFORMACIÓN EN MATERIA DE PERSOAL

6.1.Relacións de postos de traballos

Ver

6.2.Cadros de persoal

6.3.Contías das retribucións

6.4.Ofertas públicas de emprego

Ver

6.5.Convocatorias de procesos selectivos

Ver

6.6.Provisión transitoria de postos de traballo

Ver

6.7.Listas de selcción de personal interino ou temporal

Ver

6.8.Autorización ou recoñecemento de compatibilidade

Ver

6.9.Contratos de alta dirección

Ver

6.10.Acordos ou pactos reguladores das condicións de traballo ou das retribucións e incentivos

Ver

6.11.Canle de denuncias

Ver

– Localización de las unidades administrativas, medios de contacto y horario de atención

Tfno: 881920010
Fax: 881920137
E-mail: direccion@expocoruna.com

Dirección:
Recinto Ferial de A Coruña
C/ Juana Capdevielle , nº2
15009 A Coruña

Horario de apertura al público:

Horario de Invierno:
Lunes a jueves 8:30-15:30
Viernes : 8:30-14:00

Horario de Verano:
Lunes a jueves 8:30-14:30
Viernes : 8:30-14:00