Aviso legal

Esta é a páxina web de EXPOCoruña, entidade xestionada pola Fundación Instituto Feiral da Coruña (IFECO). Ademais da xestión de EXPOCoruña, ten como obxecto a promoción e o fomento da actividade económica a través da celebración periódica de certames, feiras, eventos e exposicións, especialmente as relativas aos ámbitos relacionados coa innovación tecnolóxica con independencia da celebración doutras feiras e eventos de carácter cultural, técnico, de ámbito internacional, nacional, autonómico, provincial ou local, tanto de carácter xeral como monográfico.

Esta é a páxina web de EXPOCoruña, entidade xestionada pola Fundación Instituto Feiral da Coruña (IFECO). Ademais da xestión de EXPOCoruña, ten como obxecto a promoción e o fomento da actividade económica a través da celebración periódica de certames, feiras, eventos e exposicións, especialmente as relativas aos ámbitos relacionados coa innovación tecnolóxica con independencia da celebración doutras feiras e eventos de carácter cultural, técnico, de ámbito internacional, nacional, autonómico, provincial ou local, tanto de carácter xeral como monográfico.

Esta páxina web ten por obxecto facilitar ao público en xeral a información relativa aos produtos e servizos e oferta de postos de traballo e concursos públicos. Rogámoslle que lea atentamente a seguinte información antes de facer uso desta páxina web. A utilización desta publicación dixital e o seu contido está suxeito a ditas condicións de uso. Se non acepta os seguintes termos e condicións, abstéñase de utilizar o noso sitio web.

Estas condicións xerais réxense pola lei vixente do Estado español e normativa comunitaria.

Para calquera controversia que puidese derivarse da súa aplicación e interpretación, EXPOCoruña e o Usuario, con renuncia expresa a calquera outro foro, sométense ao dos Xulgados e Tribunais da cidade da Coruña (España).

ADVERTENCIA LEGAL

A información deste sitio web proporciónase sen garantía de ningunha clase, nin explícita, nin implícita, e poderá cambiarse ou actualizarse sen previo aviso.

Toda a información que reciba EXPOCorña a través deste sitio web non se considerará confidencial agás que estea contemplada no apartado de confidencialidade de datos. Calquera outra información que sexa enviada a EXPOCoruña a través destas páxinas web poderá ser utilizada, reproducida, transformada, transmitida ou difundida por EXPOCoruña, á súa vontade.

EXPOCoruña non asume ningunha responsabilidade derivada dos contidos que terceiras partes incluísen nos hipervínculos aos que se fai referencia nesta páxina. O establecemento do hipervínculo non implica en ningún caso a existencia de relacións entre EXPOCoruña e o propietario do sitio web na que se estableza, nin a aceptación e aprobación por parte de EXPOCoruña dos seus contidos ou servizos alí ofrecidos postos á disposición do público.

Queda expresamente prohibido calquera alteración, cambio, modificación ou adaptación desta páxina web ou de calquera información que esta conteña.

EXPOCoruña non se fai responsable de ningún dano ou perda no software ou hardware do usuario que se derive do acceso á súa páxina web ou do uso de información ou aplicacións nela contidas. Así mesmo non se responsabiliza nin garante a responsabilidade e continuidade no acceso a este sitio web ou que este estea libre de erros.

O Usuario responderá dos danos e perdas de toda natureza que EXPOCoruña poida sufrir como consecuencia do incumprimento de calquera das obrigas ás que queda sometido polas presentes condicións. O Usuario é consciente e acepta voluntariamente que o uso de calquera dos contidos desta páxina web ten lugar, en todo caso, baixo a súa única e exclusiva responsabilidade.

CONFIDENCIALIDADE DOS DATOS

De acordo co establecido pola Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os seus datos serán incluídos nun ficheiro do que é titular FUNDACIÓN DO INSTITUTO FEIRAL DA CORUÑA, e poderán ser utilizados coas seguintes finalidades en cada caso concreto:

- O envío dos seus datos de carácter persoal a través desta páxina web, con motivo de realizar unha solicitude de información/orzamento supón o consentimento pola súa banda para a inclusión e tratamento dos seus datos nun ficheiro rexistrado por esta empresa ante a AGPD. Os datos obtidos serán utilizados para atender a solicitude realizada por vostede mesmo.

- Os datos facilitados poderán ser utilizados ademais, para enviarlle información sobre os nosos produtos e servizos. Se non desexa recibir este tipo de información por parte da nosa empresa, debe comunicalo á FUNDACIÓN DO INSTITUTO FEIRAL DA CORUÑA en JUANA CAPDEVIELLE, 2, 15008 - A CORUÑA (A CORUÑA).

- Facilitar o acceso aos contidos ofrecidos a través da páxina web.

- O estudo da utilización dos servizos por parte dos usuarios e visitantes.

- FUNDACIÓN DO INSTITUTO FEIRAL DA CORUÑA, non cederá información a terceiros sen consentimento previo dos usuarios, agás nos supostos regulados nos artigos 11 e 12 da LOPD: Cando a cesión está autorizada nunha Lei; Cando se trate de datos recollidos de fontes accesibles ao público; Cando a cesión que deba efectuarse teña por destinatario ao Valedor do pobo, o Ministerio Fiscal ou os Xuíces ou Tribunais ou o Tribunal de Contas, no exercicio das funcións que ten atribuídas; Cando a cesión teña como destinatario institucións autonómicas con funcións análogas ao Valedor do pobo ou ao Tribunal de Contas; Se a comunicación se efectúa logo de procedemento de disociación.

No suposto de que se solicitase ao usuario datos de carácter persoal por medios distintos dos anteriormente expostos, FUNDACIÓN DO INSTITUTO FEIRAL DA CORUÑA comunicaralles de forma expresa e inequívoca respecto das condicións en que se recollan datos persoais e as finalidades coas que van ser utilizados, da obriga de facilitalos ou non, dos dereitos que asisten ao usuario, das condicións en que se poden exercitar, dos destinatarios da información, do responsable do ficheiro e de calquera outra información complementaria que resulte necesaria.

Poderá exercer o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos persoais, nos termos e nas condicións previstos na LOPD, dirixíndose por escrito a FUNDACIÓN DO INSTITUTO FEIRAL DA CORUÑA en JUANA CAPDEVIELLE 2, 15008 - A CORUÑA (A CORUÑA).

O feito de que non introduza os datos de carácter persoal que se lle piden obrigatoriamente no formulario de contacto poderá ter como consecuencia que FUNDACIÓN DO INSTITUTO FEIRAL DA CORUÑA non poida atender a súa solicitude.

Así mesmo, aceptando este aviso legal, recoñece que a información e os datos persoais que se recollen son exactos e verídicos.

Igualmente informámoslle que FUNDACIÓN DO INSTITUTO FEIRAL DA CORUÑA ten implantadas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, a perda e o tratamento e/ou o acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos provenientes da acción humana ou do medio físico e natural a que están expostas. Todo isto, de acordo co o cal prevé o artigo 9 da Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter persoal e o Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro de desenvolvemento da citada Lei.

FUNDACIÓN DO INSTITUTO FEIRAL DA CORUÑA comprométese a tratar de xeito absolutamente confidencial os seus datos de carácter persoal e facelos servir só para as finalidades indicadas.

AVISO LEGAL CORREO ELECTRÓNICO

Informámolo, como destinatario desta mensaxe, de que o correo electrónico e as comunicacións por medio de Internet non permiten asegurar nin garantir a confidencialidade das mensaxes transmitidas, así como tampouco a súa integridade ou a súa correcta recepción, polo que EXPOCoruña non asume ningunha responsabilidade por tales circunstancias. Se non consentise na utilización do correo electrónico ou das comunicacións vía Internet rogámoslle que nolo comunique e o poña no noso coñecemento de xeito inmediato.

Esta mensaxe vai dirixida, de maneira exclusiva, ao seu destinatario e contén información confidencial ou privilexiada ou legalmente protexida. En caso de que recibise esta mensaxe por erro, rogámoslle que, de forma inmediata, nolo comunique mediante correo electrónico remitido á nosa atención e proceda á súa eliminación, así como á de calquera documento adxunto a el. Así mesmo, comunicámoslle que a lectura, utilización, divulgación, impresión e/ou copia desta mensaxe ou de calquera documento adxunto a el, calquera que fose a finalidade, están prohibidas pola lei.